Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Stadgar

1 § Firma
Föreningens firma är föreningen Kvinna Skaraborg. Föreningen skall ha sitt säte i Mariestad.

2 § Ändamål
Föreningen Kvinna Skaraborg är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har till uppgift att bidra till utveckling av delregionen Skaraborg genom att verka för ett jämställt näringsliv och samhälle, där både kvinnors och mäns erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas för regionens bästa.

Föreningen skall därvid bl a
- främja kvinnors erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt möjligheter att påverka utvecklingen av Skaraborgsregionen till en attraktiv del för både kvinnor och män
- verka för ett gott samarbete mellan näringsliv, politik och förvaltning
- verka för ökad kunskap och insikt om innebörden av ett jämställt samhälle.
- verka för ökat engagemang för kvinnors villkor nationellt och internationellt

3 § Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan antas fysiska personer samt juridiska personer såsom företag, kommuner, organisationer och myndigheter.

4 § Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Styrelsen prövar ansökan.

5 § Uteslutning

Styrelsen får utesluta medlem
- som inte betalt medlemsavgift
- som bryter mot föreningens stadgar eller uppträder på sådant sätt att föreningens anseende skadas.

6 § Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet och utgår i form av en årsavgift för löpande kostnader.

7 § Styrelse
Föreningens styrelse handhar föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar.

Styrelsen består av nio ledamöter varav en ordförande. Ordförande utses av ordinarie föreningsstämma på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. Länsstyrelsen utser en ledamot. Stämman utser ytterligare sju ledamöter. Första gången skall halva antalet ledamöter endast utses på ett år så att åren därefter endast halva antalet är i tur att avgå

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan adjungera de sakkunniga som erfordras.

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Giltigt beslut fattas om minst fem styrelseledamöter är ense därom.

Styrelsen skall senast den 1 februari året efter räkenskapsåret avlämna redovisningshandlingar och övriga handlingar till revisorerna.

8 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör eller av den som styrelsen utser. Firman tecknas av två i föreningen.

9 § Styrelsesammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande minst två gånger per år eller då minst fyra ledamöter gör framställning därom.

10 § Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs på årsmötet för tiden till nästa årsmöte två revisorer med god ekonomisk kunskap och erfarenhet. Två ersättare, med samma krav, väljs för samma period.

11 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

12 § Räkenskapernas förande
Styrelsen skall föra räkenskaperna i enlighet med bokföringslagen och god redovisningssed.

13 § Valberedning
En valberedning av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs på årsmötet. Valberedningens förslag skall av styrelsen bifogas kallelse till årsmötet.

14 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast mars månads utgång efter räkenskapsåret. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen, någon av revisorerna eller 10 % av medlemmarna begär det.

Varje medlem har en röst. Omröstning skall ske öppet där icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid årsmötet, dock skall val avgöras genom lottning.

15 § Ordinarie
föreningsstämma
Skriftlig kallelse med bifogade handlingar till årsmötet utsändes högst fyra och minst två veckor före dess hållande.

Till årsmötet kan medlemmar avlämna motioner före årsmötet senast den 15 januari.
Detta kommuniceras till medlemmarna genom nyhetsbrev, hemsida etc.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
- val av ordförande och sekreterare för mötet
- val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
- fastställande av röstlängd
- fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
- styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för räkenskaper
- revisorernas berättelse över granskning av föreningens räkenskaper
- fastställande av balans- och resultaträkning
- ansvarsfrihet för styrelsen
- godkännande av budget
- fastställande av årsavgift för nästa år
- val av ordförande
- val av ledamöter i styrelsen
- val av revisorer
- val av valberedning
- ärenden väckta av styrelsen
- behandling av motioner

Årsmötets protokoll skall justeras av dess ordförande jämte två därtill utsedda personer. Protokollet skall finnas justerat inom två veckor och anslås på det sätt som mötet bestämmer.

16 § Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast två veckor och senast en vecka före stämman.

Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden för vilka stämman utlysts och som angetts i kallelsen behandlas.

17 § Stadgeändring
För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltigt fordras, dels att beslutet fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och att ändringen vid den senare stämman tillstyrkts av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

18 § Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall på den senare godkännas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Föreningsstämma beslutar om föreningens tillgångar.

Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte med föreningen den 8 mars 1992.

Stadgeändring i §2 i form av tillägg med ideell förening, Västra Götalandsregionen och sista punkten "verka för engagemang nationellt och internationellt" har beslutats enligt 17§ vid stämman 990223 och 000223.

Stadgeändring i §10 Revisorer har beslutats enligt 18§ vid stämman 050308 och 060308 med ändrat krav på revisorer och ersättare till "god ekonomisk kunskap och erfarenhet" Stadgeändring i § 7 och 15 har beslutats enligt §18 vid stämman 070329 samt bekräftats enligt §7 vid extra stämma 070604.Ändringen avsåg i huvudsak borttagande av ersättare samt att ingen styrelsemedlem längre utses av Västra Götalandsregionen, vilket de meddelat att de önskar avstå från.
2007-06-05