Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Budkavle för Jämställdhet

budkavle logoUnder hela 2012 har Kvinna Skaraborg (i samverkan med EDCS resurscenter för jämställdhet och mångfald, och med finansiering av Tillväxtverket), drivit projektet Budkavle för Jämställdhet. Projektet var ett led i föreningens 20-årsjubileum, och syftet var att undersöka hur utvecklingen inom olika jämställdhetsområden har varit i Skaraborg under denna tidsperiod. Frågor man ville ha svar på var exempelvis hur kvinnors förvärvsinkomster har utvecklats i jämförelse med männens, har fler kvinnor satsat på utbildning, har den tudelade arbetsmarknaden luckrats upp?

Målgrupper har varit den politiska ledningen i varje kommun (fullmäktige), jämställdhetsansvariga, folkhälsoplanerare, näringslivssekreterare, förvaltnings- och stabschefer, övriga kommunanställda, representanter för föreningsliv, näringsliv, fackföreningar, intresseorganisationer, medlemmar i föreningen Kvinna Skaraborg och kvinnoorganisationer.

Kortfattat har lokal jämställdhetsstatistik presenterats inom olika områden (ekonomi, hälsa, föräldraskap, politisk representation, våld mot kvinnor), för förtroendevalda politiker och allmänhet vid ett öppet möte i var och en av Skaraborgs 15 kommuner. Statistiken har följts av diskussioner och grupparbeten där deltagarna har kommit med förslag på åtgärder. Resultatet av kvällen och lokalstatistiken har sedan presenterats för beslutsfattarna i kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Tanken var att kommunerna själva - inspirerade av projektets besök och presentationer - skulle kunna bilda kommun- och partigränsöverskridande nätverk och inspireras att dra igång ett eller flera egna jämställdhetspolitiska initiativ.

I bif rapport kan du läsa mer om projektet och alla de förbättringsförslag som deltagarna (däribland politikerna) själva varit med att ta fram!

Nu återstår att se hur kommunerna lever upp till sina egna förslag på förbättringar inom jämställdhetsområdet. En uppföljning är därför på gång!
Mer info följer.

Ladda ner PDF»